BOZP / Školiace stredisko Košice

BOZP

Ponúkame Vám:
 • vypracovanie, vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom, súvisiacich smerníc a pokynov BOZP podľa jednotlivých pracovných činností,
 • autorizovaný bezpečnostný technik (dodávateľským spôsobom) v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, ...),
 • zisťovanie, posudzovanie, analyzovanie, hodnotenie a určovanie pracovných rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP,
 • koordinátora bezpečnosti pri stavebných prácach
 • vstupné a periodické školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov o BOZP s overením vedomostí,
 • školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť s overením vedomostí,
 • šetrenie príčin vzniku pracovných úrazov,
 • previerky a audity z BOZP,
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
 • odborné poradenstvo v BOZP
2014 © skoliace-stredisko.eu | micarp.sk